Algemene gegevens

 

Naam : 

Telefoonnummer :

RSIN / Fiscaal nummer :

Adres website : 

E-mail adres : 

Adres kerkgebouw :

Postadres :

 

 

Nederlands Gereformeerde Kerk te Hoogeveen

06 45 92 76 64

82 41 68 95 1

www.ngk-hoogeveen.nl

info@ngk-hoogeveen.nl

Grote Kerkstraat 39, 7902 CE Hoogeveen

Bilderdijklaan 109, 7901 JD Hoogeveen


De Nederlands Gereformeerde kerk te Hoogeveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Hoogeveen.

 

 

Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

 

Doelstelling en visie

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

 

Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden op https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/

 

 

Beloningsbeleid

 

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken, gepubliceerd door Steunpunt Kerkenwerk: www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

Verslag activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer.

 

 

Voorgenomen bestedingen

 

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Het jaarverslag van 2022 kunt u downloaden door op onderstaande download-knop te klikken. 

Download
Jaarrekening NGK 2022 vs 1.0 ANBI versie
Adobe Acrobat document 359.7 KB